Hệ Thống Nhúng

An embedded system is a device or product which contains one or more tiny computers hidden inside it. Hệ thống nhúng là một thiết bị hoặc một sản phẩm bao gồm một hoặc nhiều máy tính siêu nhỏ ẩn bên trong nó.

This ‘hidden computer’, usually a microcontroller, is used to control the device and give it added ‘intelligence’. “Máy tính ẩn” ở đây thường là bộ vi xử lý, nó dùng để điều khiển thiết bị và được cho “trí thông minh” (Nghĩa là được lập trình để xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả).

Embedded systems are a key aspect of modern engineering and are applied in areas as diverse as automotive, medical, and industrial, and in the home and office. Hệ thống nhúng là một chìa khóa của kĩ thuật hiện đại và được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như tự động, y học và trong công nghiệp, trong nhà và văn phòng.

In many cases, embedded systems are linked together in networks. Trong rất nhiều trường hợp, hệ thống nhúng được liên kết với nhau thành một mạng lưới.

Embedded systems are the basis of a new wave of engineering design and practice, notably in machine-to machine communication and in the Internet of Things. Hệ thống nhúng là nền tảng của một làn sóng thiết kế kĩ thuật và thực hành, đặc biệt là trong giao tiếp giữa các máy móc và trong mối liên kết giữa mọi thứ.

This unit builds on introductory knowledge students have already gained in electronic circuits. Môn học này được xây dựng dựa trên nhựng kiến thức đã có về mạch điện của sinh viên.

It develops their knowledge of computer hardware, focusing on the small, low-cost type of computer (i.e. a microcontroller), usually used in embedded systems. Môn học phát triển kiến thức cho sinh viên về phần cứng máy tính, tập trung vào loại máy tính nhỏ, giá thành thấp (ví dụ như bộ vi xử lí).

It then develops skill in devising circuits which operate external to the microcontroller and interface with it; generally, these relate to sensors, actuators, human interface or data transfer. Phát triển kĩ năng trong các mạch hoạt động mở rộng với bộ vi xử lý và giao tiếp với chúng, nhìn chung là trong các mối quan hệ với cảm biến, động cơ, giao diện người dùng hoặc truyền tải dữ liệu.

In parallel with this, students will be developing programming skills, writing programmers. Song song với đó, sinh viên sẽ phát triển kĩ năng lập trình, viết chương trình.