Sinh học 12 - Phan Thị Trang

GỒM NHIỀU CHUYÊN ĐỀ VỀ CÁC NỘI DUNG:

  • DI TRUYỀN HỌC
  • TIẾN HÓA
  • SINH THÁI HỌC

SINH HỌC 12

Sinh học lớp 12 là chương trình năm cuối trong toàn bộ hệ thống chương trình Sinh học ở nhà trường phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12. Với vị trí này, chương trình Sinh học lớp 12 vừa mang tính kế thừa tất cả những kiến thức sinh học mà học sinh đã được học ở các lớp dưới, đồng thời vừa mang tính mở rộng và phát triển  những kiến thức mà học sinh đã được học. Mặt khác, ở lớp 12, HS cũng đã có năng lực nhận thức được phát triển ở mức cao nên có thể tiếp thu được những kiến  thức có tính khái quát và trừu tượng cao. Do đó, việc lựa chọn nội dung kiến thức Sinh học nào để đưa vào chương trình Sinh học lớp 12 cũng cần phải phù hợp trình độ nhận thức của học sinh ở lứa tuổi này.

Nối tiếp chương trình Sinh học 10 (gồm 3 phần: Phần 1- Giới thiệu chung về thế giới sống, phần 2 - Sinh học tế bào và phần 3- Sinh học vi sinh vật) và chương trình Sinh học lớp 11( phần 4 – Sinh học cơ thể), chương trình Sinh học lớp 12 gồm 3 phần: Di truyền học (phần 5), Tiến hóa (phần 6) và Sinh thái học (phần 7). Như vậy, chương trình Sinh học lớp 12 đã tập hợp những lĩnh vực kiến thức vô cùng quan trọng của Sinh học hiện đại. 

Trong đó khoá học này sẽ giúp các em tìm hiểu về di truyền học, cụ thể là trang bị cho HS những kiến thức về cấu trúc, tính chất và cơ chế hoạt động của vật chất di truyền, từ đó nắm vững tính quy luật của hiện tượng di truyền.

khái quát thế giới sống

- Khái quát thế giới sống.

- Hệ thống các giới sinh vật.


Dth

Sau khi học khoá học này các e sẽ được cung cấp các kĩ năng và kiến thức cần thiết cho phần di truyền học