Chính Trị - K15- Ths Lê Thị Thanh Hiền

Chào mừng các bạn đến với môn học Chính trị. Môn học này sẽ cung cấp cho các bạn các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc vận dụng những điều đã học vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc